Thiết lập danh mục cột bảng lương

1. Thêm mới nhóm cột bảng lương

Việc tạo ra nhóm cột bảng lương giúp anh/ chị tìm kiếm, quản lý các cột bảng lương dễ dàng hơn. Ví dụ có thể tạo nhóm Lương và các khoản để quản lý các khoản liên quan tới mức lương, nhóm Phụ cấp để quản lý các khoản phụ cấp.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Danh mục cột bảng lương

Bước 2: Chọn dấu (+) cạnh tiêu đề Nhóm cột bảng lương để thêm mới nhóm

Bước 3: Hiển thị thông tin nhóm lương. Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào nhóm

 • Mã nhóm: mã nhóm lương

 • Tên nhóm: Tên nhóm lương

 • Mô tả: mô tả thông tin về nhóm lương

Bấm Lưu để thêm nhóm lương thành công

2. Thêm mới danh mục cột bảng lương

Có 2 cách để thực hiện xây dựng danh mục cột bảng lương trên phần mềm Fastwork:

 • Thực hiện thêm mới từng cột trực tiếp trên phần mềm

 • Thêm danh mục cột bảng lương bằng file excel

2.1. Thêm mới từng cột bảng lương

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Danh mục cột bảng lương

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin danh mục

 • Tên: Tên danh mục

 • Từ khóa: Tự sinh theo tên danh mục hoặc có thể nhập từ khóa trực tiếp

 • Nhóm phiếu lương: chọn nhóm phiếu lương tương ứng với danh mục

 • Mô tả: Mô tả thông tin

 • Điền đầy đủ thông tin chọn Lưu để thêm mới một cột bảng lương

2.2. Thêm mới cột bảng lương bằng file excel

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Danh mục cột bảng lương

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Thực hiện tải file mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Bước 4: Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định:

 • Tên: Tên cột bảng lương

 • Từ khóa: Từ khóa tương ứng. Từ khóa nên là các chữ cái viết hoa, viết liên, không dấu, không sử dụng các ký tự đặc biệt (@,#,-,..)

 • Mô tả: Mô tả rõ về cột bảng lương

 • Trạng thái: Hoạt động hoặc Không hoạt động. Các cột bảng lương có trạng thái Hoạt động mới sử dụng được

 • Nhóm: Thuộc nhóm cột bảng lương nào. Nhập thông tin trùng khớp với các nhóm cột đã tạo trên hệ thống FastWork

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin thực hiện lưu lại để tải lên hệ thống

Bước 5: Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Bước 6: Sau đó chọn Bắt đầu tải file -> đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Last updated