Hướng dẫn thiết lập đơn vị đo

Bước 1: Chọn HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở mục Cấu hình ⇒ chọn Đơn vị đo KPI ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Điền thông tin sau đó bấm Lưu

Last updated