Hướng dẫn xem báo cáo công việc

1. Hướng dẫn xem báo cáo công việc và xuất excel

1.1. Hướng dẫn xem báo cáo công việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo công việc

Bước 2: Ở đây anh/ chị có thể tùy chỉnh các trường thông tin cần xem dữ liệu -> chọn Tùy chỉnh -> lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị

Bước 3: Chọn bộ phận, thời gian, lựa chọn các trường thông tin cần xem rồi nhấn Tìm kiếm

1.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo công việc

Bước 1: Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo công việc cần xem, để xuất dữ liệu chọn nút Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các trường thông tin cần xuất ra excel -> chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Khi xuất báo cáo công việc phần mềm sẽ chạy % tiến độ xuất báo cáo

2. Hướng dẫn xem báo cáo giao việc và xuất excel

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo giao việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo giao việc

Bước 2: Ở đây anh/ chị có thể tùy chỉnh các trường thông tin cần xem dữ liệu -> chọn Tùy chỉnh -> lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị

Bước 3: Chọn bộ phận, thời gian, lựa chọn các trường thông tin cần xem rồi nhấn Tìm kiếm

2.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo giao việc

Bước 1: Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo giao việc cần xem, để xuất dữ liệu chọn nút Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các trường thông tin cần xuất ra excel -> chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Khi xuất báo cáo công việc phần mềm sẽ có thông báo xử lý

3. Hướng dẫn xem báo cáo giám sát công việc và xuất excel

3.1. Hướng dẫn xem báo cáo giám sát công việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo giám sát công việc

Bước 2: Lựa chọn nhân viên/bộ phận, thời gian cần xem báo cáo -> chọn Tìm kiếm

3.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo giám sát công việc

Bước 1: Từ giao diện báo cáo giám sát công việc -> sau khi đã hiển thị các dữ liệu cần xem chi tiết -> chọn Xuất excel để xuất dữ liệu về file excel

Bước 2: Phần mềm sẽ thông báo xuất dữ liệu thành công

4. Hướng dẫn xem báo cáo giám sát viếng thăm và xuất excel

4.1. Hướng dẫn xem báo cáo giám sát viếng thắm

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo giám sát viếng thăm

Bước 2: Lựa chọn nhân viên/bộ phận, thời gian cần xem báo cáo -> chọn Tìm kiếm

4.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo giám sát viếng thăm

Bước 1: Từ giao diện báo cáo giám sát viếng thăm -> sau khi đã hiển thị các dữ liệu cần xem chi tiết -> chọn Xuất excel để xuất dữ liệu về file excel

Bước 2: Phần mềm sẽ thông báo xuất dữ liệu thành công

5. Hướng dẫn xem báo cáo công việc hiện trường và xuất excel

5.1. Hướng dẫn xem báo cáo công việc hiện trường

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo công việc hiện trường

Bước 2: Lựa chọn nhân viên/bộ phận, thời gian cần xem báo cáo -> chọn Tìm kiếm

Số lần checkin: tìm kiếm số lần nhân viên checkin tại công việc hiện trường so với số lần checkin nhập vào

5.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo công việc hiện trường

Bước 1: Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo giao việc cần xem, để xuất dữ liệu chọn nút Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các trường thông tin cần xuất ra excel -> chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Khi xuất báo cáo công việc phần mềm sẽ có thông báo xử lý

6. Hướng dẫn xem báo cáo theo công việc mẫu và xuất excel

6.1. Hướng dẫn xem báo cáo theo công việc mẫu

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo theo công việc mẫu

Bước 2: Lựa chọn nhân viên/bộ phận, thời gian cần xem báo cáo -> chọn Tìm kiếm

6.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo công việc hiện trường

Bước 1: Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo giao việc cần xem, để xuất dữ liệu chọn nút Xuất dữ liệu

Bước 2: Khi xuất báo cáo công việc phần mềm sẽ có thông báo xử lý

7. Hướng dẫn xem báo cáo công việc theo dự án và xuất excel

7.1. Hướng dẫn xem báo cáo công việc theo dự án

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Báo cáo giám sát công việc -> chọn Báo cáo công việc theo dự án

Bước 2: Ở đây anh/ chị có thể tùy chỉnh các trường thông tin cần xem dữ liệu -> chọn Tùy chỉnh -> lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị

Bước 3: Chọn bộ phận, thời gian, công việc -> chọn Tìm kiếm

7.2. Hướng dẫn xuất excel báo cáo công việc hiện trường

Bước 1: Sau khi phần mềm hiển thị các thông tin báo cáo theo dự án cần xem, để xuất dữ liệu chọn nút Xuất dữ liệu

Bước 2: Chọn các trường thông tin cần xuất ra excel -> chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Khi xuất báo cáo công việc phần mềm sẽ có thông báo xử lý

Last updated