Cách xem nhóm tài nguyên

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “ Nhóm tài nguyên ” để xem tất cả các nhóm tài nguyên

Last updated