Cách thêm mới các nhóm cơ sở trong quản lý chuỗi

Nếu bạn muốn gộp nhiều cơ sở (cửa hàng) thành 1 nhóm có thể thực hiện quản lý các nhóm cơ sở. Để thêm mới 1 nhóm cơ sở thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Tại Danh mục cơ sở chọn Tiện ích Chọn Quản lý chi nhánh

Bước 3: Nhập thông tin cho nhóm:

  • Mã nhóm: Đặt mã cho nhóm

  • Tên nhóm: Đặt tên cho nhóm

  • Mô tả: mô tả thêm thông tin về nhóm cơ sở

Điền đủ thông tin chọn +Tạo nhóm cơ sở để thêm mới

Last updated