Phân quyền chức năng theo nhóm quyền

Hướng dẫn cách gán nhanh nhiều nhân viên vào một nhóm quyền trên hệ thống

Phần mềm Fastwork cho phép anh/chị phân quyền chức năng cho nhân viên theo 2 cách:

  • Phân quyền theo từng người dùng: Tích chọn quyền truy cập chức năng cho từng tài khoản người dùng trên hệ thống

  • Phân quyền theo nhóm quyền: Cho phép gán nhanh nhiều tài khoản nhân viên vào một nhóm quyền. Các nhân viên được thêm vào nhóm quyền sẽ có các quyền chức năng tương ứng với nhóm quyền đang có.

Ở phạm vi bài viết này sẽ hướng dẫn anh/chị các gán nhanh nhiều nhân viên vào một nhóm quyền đã có trên hệ thống:

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Chọn nhóm quyền cần thêm người dùng → chọn Người dùng → chọn Thêm

Bước 3: Tích chọn nhân viên cần vào nhóm quyền chọn Lưu để thêm vào

Last updated