Cập nhập danh mục hàng hóa

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn hàng hóa muốn cập nhật

Bước 3: Thay đổi thông tin hàng hóa sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Hàng hóa

Bước 2: Chọn Tiện ích ⇒ chọn Cập nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Last updated