Hướng dẫn cấp phát một tài sản cho nhân viên

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn tài sản cần cấp phát

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Cấp phát

Bước 4: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết chọn Cấp phát

Last updated