Cách tạo lịch hẹn ứng viên trên phần mềm

Hướng dẫn cách tạo các lịch hẹn ứng viên trên phần mềm Fastwork và gửi thông báo tới những người phụ trách liên quan

Khi đã quản lý quy trình tuyển dụng trên phần mềm Fastwork, anh/chị có thể thực hiện tạo các lịch hẹn ứng viên trực tiếp trên phần mềm và gửi thông báo tới người phụ trách liên quan. Để thêm mới lịch hẹn ứng viên, anh/chị thao tác như sau:

Từ menu HRM -> chọn Tuyển dụng

Có 2 cách để thêm lịch hẹn cho một ứng viên nào đó.

Cách 1: Thêm lịch hẹn ứng viên ở giao diện Danh sách ứng viên dự tuyển

Tại giao diện quản lý Tuyển dụng -> chọn TUYỂN DỤNG

Ở giao diện Danh sách ứng viên dự tuyển hiện ra -> thực hiện click vào biểu tượng trang giấy ở trước tên ứng viên cần lên lịch hẹn phỏng vấn

Nhập nội dung để tạo lịch hẹn

  • Loại lịch hẹn: Chọn thông tin loại lịch hẹn. Các loại lịch hẹn đang là các trường có sẵn trên phần mềm

  • Thời gian: Chọn thông tin thời gian hẹn ứng viên

  • Người thực hiện lịch hẹn: Người sẽ phụ trách lịch hẹn với ứng viên. Nhân viên được lựa chọn sẽ nhận được thông báo trên phần mềm khi lịch hẹn được thiết lập

  • Ghi chú: Nhập thêm nội dung ghi chú cho người thực hiện (nếu có)

Nhập đủ thông tin chọn Lưu để hoàn thành việc lên lịch hẹn

Cách 2: Thêm lịch hẹn ứng viên ở giao diện Lịch hẹn ứng viên

Tại giao diện Quản lý tuyển dụng -> chọn LỊCH HẸN ỨNG VIÊN

Ở giao diện Lịch hẹn ứng viên -> anh/chị click vào ngày muốn đặt lịch hẹn

Nhập thông tin lịch hẹn

  • Tích chọn thông tin ứng viên:

  • Loại lịch hẹn:

  • Thời gian:

  • Người thực hiện lịch hẹn:

  • Ghi chú

  • Thông tin liên quan tới kế hoạch tuyển dụng: vị trí ứng tuyển, vòng tuyển dụng, Kết quả (nếu có)

Nhập đủ thông tin chọn Lưu để lưu lại

Lịch hẹn tạo thành công sẽ hiển thị ở giao diện lịch biểu

Last updated