Hướng dẫn gán người thực hiện giai đoạn hiện tại của nhiệm vụ (Workflow)

Để gán người thực hiện giai đoạn hiện tại của nhiệm vụ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần gán lại người thực hiện giai đoạn

Bước 3: Click vào dấu mũi tên → Gán người thực hiện giai đoạn

Bước 4: Thay đổi người thực hiện và ấn Lưu lại

Nếu trong giai đoạn có các công việc cần thực hiện, cần gán người thực hiện đó thành người thực hiện công việc thực hiện tích chọn Thay thế người thực hiện công việc

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm chọn quy trình

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần gán người thực hiện

Bước 5: Bấm Chọn

Bước 6: Chọn người thực hiện nhiệm vụ

Last updated