Cách thiết lập Quỹ trong Cơ hội bán hàng và Tạo Phiếu Thu/chi từ Deals

Cơ hội bán hàng là Quy trình giúp Sale biết được các bước để bán được 1 sản phẩm cho 1 khách hàng. Trong Cơ hội bán hàng, sẽ có phần Quản lý các hoạt động Thu/chi trên từng Cơ hội (Deal). Ví dụ: Chi tiền tiếp khách, chi phí công tác, Trích tiền hoa hồng…. từ đó tính toán được khoản doanh thu mình có thể nhận được

1. CẤU HÌNH QUỸ CHO CƠ HỘI BÁN HÀNG

Bước 1: Từ CRM >> Chọn Cơ hội bán hàng (Deals)

Bước 2: Chọn quy trình Cần Cấu hình >> Chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn Quỹ sử dụng; Tick vào Hạch toán kinh doanh >> Sau đó bấm Lưu

2. THÊM PHIẾU THU/CHI

Bước 1: Từ 1 quy trình Cơ hội bán hàng (Deals) >> Chọn Deal cần tạo phiếu Thu/chi

Bước 2: Chọn Tab Thu Chi >> Lập Phiếu Thu/Chi tương ứng

Bước 3: Điền các thông tin theo Bảng >> Lưu và đóng hoặc Lưu và thêm tiếp

Last updated