Cách thiết lập các danh mục sử dụng trong module Quản lý hồ sơ nhân sự

Hướng dẫn sử dụng các Danh mục để lựa chọn khi quản lý thông tin một nhân sự trên phần mềm

1. Vì sao phải thiết lập các danh mục?

Khi thêm hồ sơ nhân sự sẽ có các trường thông tin anh/chị không thể nhập trực tiếp mà lựa chọn từ các danh mục đã có trên hệ thống. Nếu anh/chị không thiết lập danh mục sẽ không có thông tin để lựa chọn

2. Cách thiết lập.

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Quản lý nhân viên để thêm mới danh mục của mục Nhân sự

Tại phần Danh mục anh/chị thực hiện thêm mới các danh mục tương ứng:

Dân tộc:

Tôn giáo:

Quốc tịch:

Trình độ học vấn: Danh mục trình độ học vấn của nhân viên

Loại tốt nghiệp: Danh mục các loại tốt nghiệp của nhân viên

Chuyên môn: Danh mục các chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên

Phòng ban: Danh mục các phòng ban trong doanh nghiệp

Chi nhánh/Bộ phận: Danh mục các Chi nhánh hiện có của doanh nghiệp

Chức vụ: Danh mục các chức vụ nhân viên sẽ được đảm nhận trong doanh nghiệp

Vị trí công việc: Danh mục các vị trí công việc của nhân viên trong doanh nghiệp

Quan hệ gia đình: Danh mục các mối quan hệ trong gia đình

Ngân hàng: Danh mục các ngân hàng

Hình thức làm việc: Danh mục các hình thức làm việc hiện có của doanh nghiệp

Hình thức lương: Danh mục các hình thức lương doanh nghiệp đang có

Phụ cấp: Danh mục các khoản phụ cấp nhân viên được hưởng

Nơi đăng ký khám chữa bệnh: Danh mục địa chỉ sẽ đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm cho nhân viên

Các giấy tờ đính kèm: Danh mục các giấy tờ hồ sơ nhân viên cần phải nộp. Trong danh mục giấy tờ đính kèm, giấy tờ nào là bắt buộc phải có anh/chị cần tích vào ô bắt buộc

Hình thức đào tạo: Danh mục các hình thức đào tạo của nhân viên

Lý do đóng bảo hiểm: Danh mục các lý do tham gia đóng bảo hiểm

Loại tài sản: Danh mục các tài sản cấp phát cho nhân viên

Tình trạng tài sản: Danh mục tình trạng tài sản cấp phát

Địa bàn làm việc: Danh mục các địa bàn làm việc hiện có của doanh nghiệp

Bước 3: Thêm mới một danh mục cụ thể

Anh/chị chọn loại danh mục cần thêm. Ví dụ danh mục Trình độ học vấn.

Có 2 cách để thêm mới: Thêm mới trực tiếp trên phần mềm hoặc thêm mới nhiều danh mục cùng lúc từ file excel

  • Thêm mới danh mục trực tiếp trên phần mềm

Anh/chị chọn nút Thêm mới

Nhập đủ thông tin sau đó chọn Lưu để thêm mới danh mục

  • Thêm mới nhiều danh mục bằng file excel

Bước 1: Từ giao diện danh mục chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

Bước 2: Để nhập được dữ liệu cần đảm bảo nhập theo đúng quy định của phần mềm. Chọn File mẫu… để lấy tệp mẫu của hệ thống. Sau đó nhập thông tin dữ liệu vào file mẫu

Bước 3: Sau khi đã có file dữ liệu mẫu -> Ấn “Chọn File…” & chọn đúng file danh mục cần đẩy lên phần mềm sau đó chọn “Bắt đầu tải File” Khi file đã được tải lên 100% thì ấn chọn “Nhập dữ liệu” để hoàn tất việc nhập danh mục nhân sự lên hệ thống

Anh/chị thực hiện tương tự với các loại Danh mục khác trong hồ sơ nhân sự

Last updated