Hướng dẫn phân quyền nhanh cho một nhóm người dùng truy cập vào quy trình công việc (checkflow)

Bước 1: Chọn WORK -> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Ở mục Phân quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3: Chọn Nhóm quyền cần thêm người dùng

Bước 4: Chọn Tab Người dùng sau đó chọn +Thêm

Bước 5: Thực hiện lựa chọn nhân viên cần phân quyền sau đó chọn Lưu

Last updated