Cách thiết lập danh mục các nhóm tài nguyên

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đăng ký tài nguyên -> Nhóm tài nguyên -> Thêm mới nhóm tài nguyên

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu thay đổi để hoàn tất

*Lưu ý:

[Không cần duyệt] : Tài nguyên đăng ký xong mặc định là đã duyệt.

[Duyệt theo trình tự] : duyệt tuần tự theo từng bước, cho phép thiết lập số lượng bước, người duyệt từng bước.

[Phòng ban được sử dụng] : Cho phép phòng ban nào, người dùng nào được phép đăng ký.

Last updated