Hướng dẫn sửa/cập nhật nội dung của 1 nhiệm vụ trong quy trình (Workflow)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn nhiệm vụ cần điều chỉnh thông tin

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Sửa nhiệm vụ

Bước 4: Chỉnh sửa các trường thông tin và Lưu lại

Last updated