Cấu hình tự động cập nhật chuyển bước khi công việc được đánh giá kết quả

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình → chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình → Kéo thanh cuộn xuống để thấy mục Hoàn thành → Ở phần chuyển tiếp chỉnh về Chọn bước thực hiện → mục Kết quả → chọn Thêm kết quả

Last updated