Cách thêm mới một phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Nếu là thành viên của nhiều Chi nhánh (Đơn vị/Cơ sở) >> Chọn Đơn vị/Cơ sở cần tạo phiếu trước

Bước 3: Chọn Loại quỹ sẽ thêm Phiếu thu/chi >> Chọn Phiếu Thu/Chi tương ứng

Bước 4: Nhập thông tin Phiếu thu/chi và Lưu lại

 • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTM, CTM

Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNH, CNH

 • Ngày lập phiếu:

 • Loại thu/chi:

 • Phòng ban nộp/nhận: tìm kiếm nhóm đối tượng nộp/nhận cho phiếu thu/chi

 • Nhân viên nộp/nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.

 • Giá trị phiếu thu/chi:

 • Dự án: Phiếu thu/chi liên quan tới dự án nào

 • Hợp đồng: Phiếu thu/chi liên quan đến Hợp đồng nào

 • Nhà cung cấp: Lựa chọn nhà cung cấp liên quan

 • Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

 • Hạch toán vào kết quả kinh doanh: tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/chi được liệt kê trên báo cáo tài chính và ngược lại (Nếu có Chọn Hợp đồng, Khách hàng thì khi tick vào sẽ ghi nhận Khoản thu/chi Cho Khách hàng/Hợp đồng đó)

Trên điện thoại

1/ Từ giao diện chính >> Chọn Icon Ba gạch >> Chọn mục Thu chi >> Chọn Icon Dấu Cộng

2/ Chọn Lập phiếu Thu/Chi

 • Nhập các thông tin (Trường có dấu * là bắt buộc)

 • Chọn Hạch toán vào kết quả Hoạt động kinh doanh (Để ghi nhận Vào Thu/Chi Trong khách hàng/Hợp đồng)

Last updated