Hướng dẫn lọc trạng thái và thời gian lịch chăm sóc khách hàng

Bước 1: Từ giao diện bạn chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Tại CRM + -> chọn Chăm sóc khách hàng

Bước 3: Chọn hình thức cần xem trạng thái

Bước 4: Chọn trạng thái cần xem và ấn vào hình phễu dưới màn hình

  • Để thực hiện lọc thời gian thực hiện chăm sóc khách hàng bạn chọn biểu tượng dưới màn hình bên phải để xem

Last updated