Hướng dẫn thêm mới bước thực hiện trong quy trình công việc trên web

Bước 1: Trong nhóm quy trình -> chọn 1 quy trình muốn thêm bước thực hiện

Bước 2: Có 2 cách để thêm bước thực hiện

  • Cách 1: Từ phần tiện ích -> chọn Bước thực hiện

  • Cách 2: Ở cột bên phải -> chọn phần Thiết lập -> chọn tab Bước thực hiện -> Bấm nút Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin theo các trường trong bảng.

  • Những trường có dấu * là bắt buộc phải điền

  • Lưu và đóng: Nếu không muốn tạo thêm bước thực hiện khác

  • Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tiếp tục thêm bước thực hiện khác.

Bước 4: Hiện thông báo “Thêm bước thực hiện mới thành công” là hoàn thành

Last updated