Cách thêm mới nhóm quyền quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn cách thêm mới một nhóm quyền liên quan tới module tuyển dụng

Để nhân viên truy cập được tính năng tuyển dụng, người quản lý cần thực hiện phân quyền truy cập. Anh/chị có thể phân quyền truy cập theo cho từng người dùng hoặc phân quyền truy cập cho nhiều người dùng theo các nhóm quyền nào đó. Để tạo ra một nhóm quyền chức năng trên phần mềm Fastwork thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: ở phần Phân quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3: Ở giao diện Danh sách nhóm quyền -> chọn Thêm để thực hiện thêm mới 1 nhóm quyền

Bước 4: Thực hiện nhập mã nhóm quyền, tên nhóm quyền, mô tả (nếu có) và ấn Lưu để thêm mới

Bước 5: Khi đã tạo ra nhóm quyền, anh/chị thực hiện chọn nhóm quyền vừa tạo để tích chọn các chức năng cho phép truy cập tương ứng

Bước 6: Tích chọn vào các quyền tương ứng cho phép người dùng được truy cập -> Sau đó ấn Lưu để hoàn thiện việc tạo một nhóm quyền mới

Với các nhóm quyền mặc định trên phần mềm đã có, người dùng không thể tác động để thay đổi thông tin. Khi cần bổ sung thêm các quyền chức năng, người quản trị thực hiện tạo ra các nhóm quyền mới theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp

Với các nhóm quyền mới tạo, mỗi nhóm sẽ chỉ tương ứng với một phân hệ của phần mềm, người dùng không tạo được một nhóm quyền gộp của nhiều phân hệ

Last updated