Hướng dẫn thiết lập danh mục khách hàng

Chi tiết khách hàng có các danh mục hỗ trợ cho việc tìm kiếm và lọc khách hàng theo các danh mục đó, tuy nhiên cần phải cấu hình các dữ liệu của danh mục

Các thao tác thiết lập các danh mục khách hàng:

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Khách hàng

1. Thiết lập danh mục loại khách hàng

 • Chọn Loại khách hàng -> chọn Thêm mới để thêm từng loại khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới loại khách hàng -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều loại khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện ích → chọn Nhập dữ liệu → chọn file → Bắt đầu tải file → Nhập dữ liệu.

2. Thiết lập danh mục nhóm bán hàng

 • Chọn Nhóm khách hàng -> chọn Thêm mới để thêm từng nhóm khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới nhóm khách hàng -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều nhóm khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải fileNhập dữ liệu

3. Thiết lập danh mục kênh bán hàng

 • Chọn Kênh bán hàng -> chọn Thêm mới để thêm từng Kênh bán hàng

 • Nhập thông tin thêm mới kênh bán hàng -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều kênh bán hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệu Chọn file Bắt đầu tải fileNhập dữ liệu

4. Thiết lập danh mục nguồn khách hàng

Nguồn Khách hàng có thể là tên kênh tiếp thị ( VD: facebook, zalo, website, giới thiệu…).

 • Chọn Nguồn khách hàng -> chọn Thêm mới để thêm từng Nguồn khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới nguồn khách hàng -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều kênh bán hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu.

5. Thiết lập danh mục lĩnh vực

Lĩnh vực là thông tin về hệ thống của khách hàng đang kinh doanh về sản phẩm gì thuộc lĩnh vực nào.

 • Chọn Lĩnh vực -> chọn Thêm mới để thêm từng lĩnh vực khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới lĩnh vực -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều lĩnh vực khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu.

6. Thiết lập danh mục quy mô

Quy mô là độ lớn của hệ thống khách hàng.

 • Chọn Quy mô -> chọn Thêm mới để thêm từng quy mô khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới quy mô -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều quy mô khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu

7. Thiết lập danh mục trạng thái

Trạng thái là tình trạng hiện tại của khách hàng trong quá trình tiếp cận ví dụ: tiềm năng, khách hàng lớn ….

 • Chọn Trạng thái -> chọn Thêm mới để thêm từng trạng thái khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới trạng thái -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều trạng thái khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu

8. Thiết lập danh mục phân cấp

Phân cấp đánh giá về khách hàng để có thể có những chương trình ưu đãi dành cho những khách hàng thuộc phân cấp cao hoặc thân thiết ….

 • Chọn Phân cấp -> chọn Thêm mới để thêm từng phân cấp khách hàng

 • Nhập thông tin thêm mới trạng thái -> chọn Lưu

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều phân cấp khách hàng từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu

9. Thiết lập danh mục cộng tác viên

Cộng tác viên là nơi lưu trữ thông tin người giới thiệu khách hàng.

 • Chọn Cộng tác viên -> chọn Thêm cộng tác viên để thêm từng cộng tác viên

 • Nhập thôn tin cộng tác viên -> chọn Thêm và chọn

 • Hoặc có thể nhập cùng lúc nhiều cộng tác viên, nhóm cộng tác viên từ file excel bằng cách: Chọn Tiện íchNhập dữ liệuChọn fileBắt đầu tải file Nhập dữ liệu

Last updated