Hướng dẫn in một đề xuất trên phần mềm

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Ở giao diện Tất cả đề xuất -> chọn một đề xuất cần in.

Bước 3: Chọn In đề xuất

Bước 4: Thay đổi các thông tin và nhấn In để hoàn tất in đề xuất

  • Máy in đích: chọn máy in để in đề xuất

  • Trang: tất cả/ tùy chỉnh muốn in

  • Bố cục: Khổ dọc/ khổ ngang

  • Màu: in trắng đen hoặc in màu

Với các tổ chức không cấu hình mẫu in đề xuất, khi chọn In phần mềm sẽ kết nối tới máy in để hiển thị ra giao diện in từ phần mềm

Các tổ chức thực hiện thiết lập các mẫu in riêng theo quy định của doanh nghiệp, khi chọn In đề xuất sẽ hiển thị ra bảng thông báo để tiến hành lưu file về máy tính trước khi thực hiện in. Cách thiết lập mẫu in cho một đề xuất tham khảo hướng dẫn tại đây

Last updated