Hướng dẫn tạo báo giá, hợp đồng tại cơ hội bán hàng

1. Hướng dẫn tạo báo giá

  • Phần mềm có tính năng hỗ trợ tạo trực tiếp một báo giá trên 1 cơ hội bán hàng. Nếu trong quy trình bán hàng có giai đoạn gửi báo giá, thay vì việc người dùng phải quay lại module Báo giá để lập 1 báo giá, người dùng có thể tạo trực tiếp 1 báo giá trên 1 cơ hội bán hàng để lấy được một số thông tin từ cơ hội bán hàng đó.

  • Để tạo báo giá tại khách hàng ta tiến hành nhấn vào +Tạo báo giá rồi tiến hành điền các trường thông tin trên báo giá, sau đó nhấn Lưu

2. Hướng dẫn tạo hợp đồng

  • Phần mềm có tính năng hỗ trợ tạo trực tiếp một hợp đồng trên 1 cơ hội bán hàng. Nếu trong quy trình bán hàng có giai đoạn lập Hợp đồng, thay vì việc người dùng phải quay lại module Hợp đồng để lập 1 dự thảo Hợp đồng gửi cho Khách hàng, người dùng có thể tạo trực tiếp 1 hợp đồng trên 1 cơ hội bán hàng để lấy được một số thông tin từ cơ hội bán hàng đó.

  • Chọn +Tạo hợp đồng → Thiết lập các thông tin trong hợp đồng → chọn Lưu

Last updated