Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên phần mềm

Cách 1: Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên web

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Tại giao diện Dashboard Chọn Đăng ký chờ duyệt

Hoặc từ giao diện Bàn làm việc của OFFICE chọn vào Đăng ký chờ duyệt

Bước 3 : Tiến hành phê duyệt

*Lưu ý

[Đồng ý]: Đồng ý đăng ký này

[Từ chối]: Từ chối đăng ký này

[Hủy]: Trường hợp đã đồng ý nhưng không sử dụng nữa

[Trả lại]: Trường hợp sẽ đồng ý phê duyệt nhưng điền sai thông tin nào đó, trả lại để người đăng ký sửa lại

Cách 2: Hướng dẫn phê duyệt đăng ký tài nguyên trên mobile

Last updated