Cách xóa cơ hội khách hàng

Cách 1: Cách xóa từng cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần xóa -> Xóa

Cách 2: Cách xóa nhanh nhiều cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội khách hàng cần xóa -> chọn xóa

Bước 2: Xác nhận xóa cơ hội-> bấm xóa để xóa thành công

Last updated