Hướng dẫn thêm mới đơn bán hàng

Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Bán hàng

Bước 2: Chọn Đơn bán hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và xuất kho

  • Lưu và xuất kho: Lưu lại đơn bán và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu xuất để tạo phiếu xuất dựa trên đơn mua

Giao diện mobile

Tạo đơn bán từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn Đơn đặt hàng

Bước 5: Chọn đơn đặt cần tạo đơn bán

Bước 6: Chọn Tạo đơn bán

Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Khách cần trả

Bước 8: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Tạo đơn bán trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn Đơn bán hàng để thêm mới đơn bán hàng

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Khách cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated