Hướng dẫn xuất phiếu lương tháng theo mẫu đã cấu hình

Để xuất dữ liệu bảng lương theo mẫu đã cấu hình, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn Bảng lương -> chọn Tiện ích -> chọn Xuất phiếu lương theo mẫu

Bước 4: Chọn mẫu phiếu lương đã cấu hình -> chọn Xuất excel

Last updated