Hướng dẫn cách xóa một đề xuất trên phần mềm

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện hiển thị chọn Tất cả đề xuất -> chọn đề xuất cần xóa -> chọn Xóa

Bước 3: Xác nhận Đồng ý để xóa đề xuất

  • Chỉ có thể xóa được các đề xuất chưa được phê duyệt hoặc các đề xuất nháp

  • Tài khoản được phân quyền mới có thể xóa được đề xuất trên hệ thống

Last updated