Cách thiết lập danh mục yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Yêu cầu hỗ trợ ở thanh menu bên trái màn hình ⇒ chọn Yêu cầu hỗ trợ ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập mã loại yêu cầu, tên loại yêu cầu. Bấm Lưu để thêm mới thành công

Last updated