Hướng dẫn đánh dấu thất bại cho một nhiệm vụ đang thực hiện

Khi một nhiệm vụ đang được thực hiện nhưng vì một lý do nào đó mà nhiệm vụ không tiếp tục thực hiện nữa, cần đánh dấu thất bại cho nhiệm vụ để thuận tiện theo dõi

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần chuyển trạng thái Thất bại

Bước 3: Chọn Đánh dấu thất bại

Bước 4: Chọn Lý do thất bại -> chọn Thực hiện để xác nhận

Ngoài ra, trong cấu hình từng giai đoạn anh/ chị cũng có thể cấu hình với điều kiện nào thì nhiệm vụ sẽ bị đánh dấu là thất bại

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần thất bại

Bước 2: Nhập lý do – Chọn Thất bại

Last updated