Tự động cập nhật trạng thái công việc khi thực hiện báo cáo kết quả trên web

Với các công việc chưa thực hiện, khi người dùng thực hiện Báo cáo kết quả công việc trên web:

  • Phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái công việc từ Chưa thực hiện thành Đang thực hiện

  • Gửi thông báo, email đến người liên quan đến công việc khi cập nhật báo cáo công việc

Ý nghĩa: Nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm bớt thao tác cho người thực hiện khi vừa phải cập nhật báo cáo vừa phải cập nhật trạng thái công việc

Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Tasks) chọn công việc chưa thực hiện cần báo cáo kết quả

Thực hiện cập nhật báo cáo công việc: Trong chi tiết công việc chọn Báo cáo -> Nhập nội dung báo cáo -> chọn Lưu báo cáo để lưu lại nội dung báo cáo lên công việc

Khi nội dung báo cáo được lưu lại thành công -> trạng thái công việc sẽ được chuyển sang Đang thực hiện

Khi công việc chuyển trạng thái, những người liên quan trong công việc sẽ nhận được thông báo

Last updated