Hướng dẫn xem báo cáo tổng quan của một quy trình công việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình công việc muốn xem báo cáo

Bước 3: Chọn Dashboard để xem báo cáo chi tiết

Tại giao diện Báo cáo sẽ có các thông tin:

  • Tỷ lệ chuyển đổi

  • Số nhiệm vụ theo từng giai đoạn

  • Thời gian thực hiện các nhiệm vụ

  • Thời gian hoàn thành các nhiệm vụ

  • Người thực hiện báo cáo chi tiết theo từng nhân viên thực hiện

Last updated