Cách thêm mới một phiếu thu điều chỉnh, phiếu chi điều chỉnh trên phần mềm

Khi nào sử dụng Phiếu thu/chi điều chỉnh?

Phiếu thu/chi điều chỉnh được sử dụng trong trường hợp số tiền thực tế và số tiền quản lý trên phần mềm đang bị chênh lệch, không khớp nhau. Khi đó để khớp 2 bên với nhau phải tạo ra phiếu thu/chi điều chỉnh.

Ví dụ: Trong phần mềm, doanh nghiệp còn tồn quỹ 5.000.000đ tiền mặt nhưng thực tế trong két chỉ còn 2.000.000đ tiền mặt. Khi đó, thủ quỹ cần làm một phiếu chi điều chỉnh là 3.000.000đ để tồn quỹ còn 2.000.000đ như thực tế.

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2:

 • Chọn Đơn vị/Cơ sở (Nếu thuộc nhiều chi nhánh)

 • Chọn vào Quỹ muốn Lập phiếu điều chỉnh

 • Bấm vào mục tiện ích

  • Chọn Phiếu thu điều chỉnh (Nếu khoản tồn thực tế > Tồn ghi nhận trên phần mềm)

  • Chọn Phiếu Chi điều chỉnh (Nếu khoản tồn thực tế < Tồn ghi nhận trên phần mềm)

Bước 3: Nhập thông tin Phiếu thu/chi điều chỉnh và Lưu lại

 • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTM, CTM

Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNH, CNH

 • Ngày lập phiếu:

 • Loại thu/chi:

 • Phòng ban nộp/nhận: tìm kiếm nhóm đối tượng nộp/nhận cho phiếu thu/chi

 • Nhân viên nộp/nhận: nhập tên người nộp nếu đã tồn tại trong danh sách.

 • Giá trị phiếu thu/chi:

 • Dự án: Phiếu thu/chi liên quan tới dự án nào

 • Hợp đồng: Phiếu thu/chi liên quan đến Hợp đồng nào

 • Nhà cung cấp: Lựa chọn nhà cung cấp liên quan

 • Ghi chú: Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

 • Hạch toán vào kết quả kinh doanh: tích chọn ô này nếu muốn khoản thu/chi được liệt kê trên Vào Khách hàng/Hợp đồng (Nếu có chọn mục Khách hàng/Hợp đồng)

Last updated