Hướng dẫn xuất dữ liệu bảng chấm công

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn Tiện ích → chọn Xuất dữ liệu

  • Xuất dữ liệu số công: Xuất dữ liệu số công từng ngày

  • Xuất dữ liệu số giờ: Xuất dữ liệu số giờ từng ngày

  • Xuất dữ liệu làm thêm: Xuất dữ liệu làm thêm từng ngày

  • Xuất dữ liệu công tăng ca: Xuất dữ liệu công tăng ca từng ngày

  • Xuất dữ liệu giờ tăng ca: Xuất dữ liệu giờ tăng ca từng ngày

  • Xuất dữ liệu chấm công theo ca: Xuất dữ liệu theo từng ca làm việc

  • Tích vào các trường thông tin mà cần xuất ra - sau đó chọn xuất dữ liệu

  • Không xuất ký hiệu bảng công: Nếu tick vào thì file xuất sẽ không có ký hiệu của các đơn từ

Last updated