Hướng dẫn thiết lập quy trình bán hàng

1. Hướng dẫn tạo quy trình bán hàng

Bước 1: Chọn nhóm bán hàng -> chọn Tạo quy trình

Bước 2: Thiết lập các thông tin trong tạo quy trình và bấm Lưu

 • Số ngày thực hiện tối đa : Thời gian sẽ tính theo tổng giai đoạn của quy trình tính từ ngày khởi tạo cơ hội bán hàng nếu quá hạn sẽ cảnh báo quá hạn cả quy trình

 • Nhân viên trong quy trình: Chỉ thêm được những nhân viên thêm từ nhóm bán hàng đã tạo trước đó. Nếu nhân viên chưa nằm trong nhóm bán hàng cần thực hiện cấu hình lại nhóm trước khi đưa v ào trong 1 quy trình

2. Hướng dẫn thiết lập thông tin trong cơ hội bán hàng

 • Để thiết lập thông tin trong cơ hội bán hàng tích chọn quy trình vừa tạo chọn mục thiết lập phía bên dưới cùng bên phải

 • Chỉnh sửa thông tin Quy trình: Sau khi thay đổi các thông tin thiết lập chọn Lưu

3. Hướng dẫn thêm nhân viên trong quy trình bán hàng

 • Trong phần thiết lập quy trình có thể vào mục nhân viên để thêm nhân viên trong quy trình bán hàng

Có hai phân quyền tài khoản trong thiết lập thành viên trong quy trình :

 • Quản trị là người có toàn quyền cấu hình và xử lý thông tin trên cơ hội bán hàng

 • Thành viên là những người có những quyền chức năng theo phân quyền trong quy trình này.

4. Hướng dẫn thêm người theo dõi trong quy trình bán hàng

 • Trong phần thiết lập quy trình có thể vào mục người theo dõi để thêm người theo dõi trong quy trình bán hàng

5. Hướng dẫn thiết lập giai đoạn trong quy trình bán hàng

 • Giai đoạn trong quy trình chính là những bước sẽ trải qua trong quá trình bán hàng; những giai đoạn sẽ giúp cho quản lý xác định được trong quá trình bán hàng thường nhân viên hay vướng mắc tại giai đoạn nào sẽ có những biện pháp hỗ trợ, đào tạo hướng dẫn tức thời để cải thiện hơn về nghiệp vụ bán hàng của nhân viên.

 • Thêm mới:

 • Sửa, xóa, chuyển Giai đoạn:

6. Hướng dẫn thiết lập quy trình cho từng giai đoạn

 • Sau khi đã có các giai đoạn cần phải thiết lập thông tin chi tiết cho từng giai đoạn.

 • Trong mỗi một giai đoạn sẽ có thiết lập các trường thông tin trạng thái điều kiện của từng giai đoạn đó để có thể tự động chuyển giai đoạn khi đạt được một kết quả trong quy trình hoặc cảnh báo quá hạn với cơ hội bán hàng

 • Thời gian xử lý tối đa: Thời gian cho phép xử lý khi cơ hội bán hàng được gán trong giai đoạn

 • Tỷ lệ thành công: Đánh giá tỷ lệ thành công cho từng giai đoạn. Cơ hội tới giai đoạn này là đã đạt được bao nhiêu phần trăm?

 • Danh sách việc cần làm: Những việc cần phải làm trong giai đoạn, có thể chọn xong việc cần làm nào sẽ tự động chuyển sang giai đoạn khác

 • Tự động nhắc nhở: Sẽ có có thông báo gửi về mobile theo dạng tin nhắn rung hoặc chuông

 • Tự động chốt thất bại khi quá hạn: Đối với trường hợp có thiết lập thời gian xử lý tối đa nếu quá thời gian đó bao nhiêu ngày thì cơ hội tự động chốt thất bại với lý do thiết lập trước

 • Tự động chuyển bước tiếp theo khi hoàn thành các công việc được chọn: Quy trình sẽ tự động chuyển giai đoạn hiện tại sang giai đoạn tiếp theo nếu hoàn thành tất cả công việc

7. Hướng dẫn thiết lập tình trạng trong cơ hội bán hàng

 • Thiết lập tình trạng hoạt động trong cơ hội bán hàng theo như những trường thông tin ưu tiên đã thiết lập trong quản trị phân hệ CRM sau khi thiết lập xong bấm Lưu

8. Hướng dẫn thiết lập độ ưu tiên trong cơ hội bán hàng

 • Thiết lập độ ưu tiên tự động cho cơ hội bán hàng theo như những trường thông tin ưu tiên đã thiết lập trong quản trị phân hệ CRM sau khi thiết lập xong bấm Lưu

 • Sau khi thiết lập xong và bấm lưu tình trạng của cơ hội bán hàng sẽ tính theo hoạt động cuối cùng cập nhật tình trạng. (VD: Nếu tình trạng cuối cùng cập nhật tình trạng là bình thường nhưng thiết lập sẽ nhảy quá hạn sau khi để quá 5 ngày thì tính từ thời điểm cập nhật trạng thái là bình thường sau 5 ngày sẽ tự nhảy tình trạng là quá hạn.)

9. Hướng dẫn thiết lập phân quyền trong cơ hội bán hàng

 • Trong một quy trình cơ hội bán hàng có thế thiết lập phân quyền cho tài khoản quản trị nhân viên và người theo dõi sẽ có những tính năng gì trong quy trình đã tạo. Sau đó bấm Lưu.

10. Hướng dẫn thiết lập trường tùy chỉnh

 • Với mỗi quy trình bán hàng, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các trường thông tin khác nhau để thuận tiện trong việc quản lý và theo dõi.

  • Tên trường: Nhập tên cho trường tùy chỉnh

  • Kiểu dữ liệu: Lựa chọn kiểu dữ liệu tương ứng

  • Mô tả: Mô tả chi tiết thông tin cho trường tùy chỉnh này (nếu có)

  • Trường bắt buộc: Đây có phải là trường thông tin bắt buộc hay không? Trường bắt buộc là trường nhân viên phải nhập đầy đủ khi thêm mới cơ hội bán hàng hoặc chuyển giai đoạn

Last updated