Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án

Lưu ý: Để ghi nhận Thu/Chi từ trong Dự án, thì trong Cấu hình Dự án phải đưa Quỹ vào trong dự án trước (Xem thêm ở Module Dự án/Nhóm)

Bước 1: Từ menu WORK chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Chọn Dự án cần lập phiếu

Bước 3: Chọn Tab Thu chi >> Chọn Lập phiếu thu/Lập phiếu chi để thêm mới

Bước 4: Điền các thông tin và lưu và đóng(Để kết thúc việc tạo phiếu) hoặc lưu và thêm tiếp (Để tiếp tục thêm các phiếu khác). Ở đây, thông tin dự án đã được lựa chọn và cố định

Last updated