Cách xác nhận tham gia cuộc họp

Bước 1: Từ thông báo quả địa cầu => Chọn thông báo tham gia cuộc họp

Bước 2: Xác nhận tham gia

Last updated