Cách hủy lịch họp đã tạo

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần hủy

Bước 3: Chọn Hủy để hủy lịch họp

Last updated