Hướng dẫn cập nhật tiến độ cho bước thực hiện

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn 1 quy trình làm việc muốn cập nhật

Bước 2: Chọn 1 công việc muốn cập nhật tiến độ

Bước 3: Chọn Tiến độ → Kéo thanh trạng thái để cập nhật tiến độ công việc → chọn Lưu cập nhật

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ màn hình chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn 1 công việc trong quy trình → chọn icon ba chấm

Bước 3: Chọn Cập nhật tiến độ công việc

Bước 4: Kéo thanh tiến độ → Sau đó bấm Lưu

Last updated