Cách phê duyệt một yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của nhân viên

Sau khi nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, người được cấu hình nhận thông báo sẽ nhận được thông báo đến tại trung tâm thông báo

Nếu tài khoản của bạn có tích hợp và đã kích hoạt email, khi đó sẽ có thông báo đến email

Để phê duyệt yêu cầu bạn có 2 cách như sau:

Cách 1: Truy cập từ trung tâm thông báo

Bước 1: Chọn vào thông báo

Bước 2: Chọn Đồng ý hoặc Từ chối các thông tin thay đổi của nhân viên gửi tới

  • Đồng ý ⇒ chọn Duyệt ⇒ chọn Lưu để lưu các thông tin đồng ý thay đổi

  • Nếu Từ chối các thay đổi chọn Từ chối ⇒ Nhập nội dung ghi chú lý do từ chối để nhân viên nắm được ⇒ Nhấn nút Đồng ý

Cách 2: Xem các yêu cầu Chỉnh sửa hồ sơ nhân sự ở module Nhân sự

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn mục Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ ⇒ chọn vào yêu cầu đang chờ duyệt để thực hiện phê duyệt

Bước 3: Chọn Đồng ý hoặc Từ chối các thông tin thay đổi của nhân viên gửi tới

Sau khi bạn thực hiện phê duyệt Yêu cầu, nhân viên gửi yêu cầu sẽ nhận được thông báo.

Với các yêu cầu được duyệt, thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trong hồ sơ nhân sự của nhân viên đó

Tài khoản nhận được thông báo và có quyền phê duyệt yêu cầu là người được cấu hình trong mục Quản trị phân hệ HRM+⇒ chọn Nhân sự⇒ chọn Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự

Last updated