Hướng dẫn xóa một dự án

Bước 1: Chọn 1 dự án muốn xoá -> chọn mục Thiết lập (Biểu tượng “Bánh răng" ở cột phải)

Bước 2: Chọn vào mục Thông tin -> chọn Xoá dự án

Bước 3: Xác nhận lại thông tin và bấm Xóa dự án để xoá

Last updated