Hướng dẫn cấu hình phân quyền quy trình công việc (CheckFlow)

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình → chọn Cấu hình công việc → tích chọn các chức năng cấu hình công việc

  • Nhân viên có thể giao việc cho: Nhân viên được quyền giao việc và giao việc cho những ai?

  • Mặc định đơn vị tính thời gian thực hiện công việc

  • Đánh giá công việc theo điểm: Có hiển thị điểm trên mỗi công việc hay không?

  • Hiển thị thêm các trường thông tin khi thêm công việc: Lựa chọn các trường thông tin sẽ hiển thị trong giao diện thêm mới một công việc

  • Lịch làm việc: Tích chọn các ngày tính thời gian làm việc trong tuần

  • Cấu hình công việc hiện trường: Phần này dành cho các công việc hiện trường (có gắn các địa điểm làm việc cụ thể)

Bước 3: Bấm Lưu để cấu hình thành công

Last updated