Hướng dẫn xuất dữ liệu bảng lương tháng ra file excel

Để xuất dữ liệu bảng lương ra file excel phục vụ việc làm báo cáo, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương tháng

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương cần xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn Bảng lương -> chọn Tiện ích -> chọn Xuất bảng lương

Bước 4: Tích các trường thông tin cần xuất ra file excel -> chọn Xuất bảng lương

Last updated