Hướng dẫn theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong 1 quy trình

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ của tôi

Bước 3: Chọn loại nhiệm vụ cần xem trạng thái - Đang thực hiện, Đã thực hiện, Tất cả

Tại đây anh/ chị sẽ xem được trạng thái của từng nhiệm vụ thông qua màu sắc, trạng thái:

  • Màu xanh dương: nhiệm vụ đang thực hiện. Màu xanh dương ở giai đoạn nào là nhiệm vụ đang thực hiện đến giai đoạn đó.

  • Màu đỏ: nhiệm vụ đánh dấu đã thất bại. Màu đỏ nằm ở giai đoạn nào là nhiệm vụ thất bại từ giai đoạn đó.

  • Màu xanh lá: Giai đoạn nào có màu xanh lá là giai đoạn đó đã thực hiện xong. Nếu cả nhiệm vụ màu xanh lá là nhiệm vụ đã thành công

  • Màu cam: Nhiệm vụ đang được tạm dừng. Màu cam nằm ở giai đoạn nào là nhiệm vụ đang được tạm dừng ở giai đoạn đó.

Bước 4: Để xem trạng thái một nhiệm vụ có thể nhập thông tin tìm kiếm

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính -> chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng WorkFlow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ -> click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Dưới mỗi nhiệm vụ sẽ có thông tin Trạng thái và màu sắc tương ứng thể hiện ở ngay đầu nhiệm vụ

Last updated