Hướng dẫn đính kèm file tài liệu lên một nhiệm vụ

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK → chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc → chọn Nhiệm Vụ → Bấm vào nhiệm vụ cần đính kèm File

Bước 3: Chọn Đính kèm để thực hiện tải File tài liệu lên

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần đính kèm

Bước 2: Chọn file cần đính kèm

Last updated