Hướng dẫn thêm mới danh mục nhóm loại đề xuất

Nhóm loại đề xuất dùng để phân loại các đề xuất của một công ty có cùng tính chất. Giúp người dùng khi làm đề xuất dễ dàng tìm được loại đề xuất cần làm

Bước 1: Chọn WORK⟶ chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Danh mục chọn Đề xuất ⟶ chọn Nhóm đề xuất chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin và nhấn Lưu

Last updated