Cách xuất dữ liệu danh sách các văn bản đến

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đến ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất dữ liệu

Bước 3: Chọn các trường cần xuất chọn Xuất dữ liệu

Last updated