Cách cấu hình lịch nhắc nhở khi sắp tới thời gian sử dụng tài nguyên đã đăng ký

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đăng ký tài nguyên -> Nhóm tài nguyên -> Chọn nhóm tài nguyên cần cấu hình

Bước 4: Ở mục nhắc nhở =>> Tick chọn vào Nhắc nhở sử dụng tài nguyên trước mấy giờ =>> Sau đó điền số giờ vào => Lưu thay đổi

Last updated