Cách thiết lập một kế hoạch tuyển dụng

Hướng dẫn tạo ra các kế hoạch tuyển dụng trong doanh nghiệp

Một kế hoạch tuyển dụng sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới thời gian, số lượng nhân viên cần tuyển; Cấu hình quy trình tuyển dụng cho kế hoạch; cấu hình bộ câu hỏi phỏng vấn áp dụng; bộ tiêu chí đánh giá áp dụng

Để thiết lập một kế hoạch tuyển dụng thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Tuyển dụng

Bước 2: Chọn Kế hoạch tuyển dụng -> chọn Thêm kế hoạch

1. Thiết lập thông tin kế hoạch tuyển dụng

Thực hiện cập nhật các thông tin cho kế hoạch tuyển dụng đang thiết lập để theo dõi và quản lý.

Từ giao diện Thêm mới kế hoạch tuyển dụng hiện thị, thực hiện nhập thông tin cho kế hoạch tuyển dụng:

 • Tên kế hoạch: nhập tên cho kế hoạch tuyển dụng

 • Trạng thái: Trạng thái của kế hoạch tuyển dụng

 • Ngày bắt đầu/Ngày kết thúc: Kế hoạch tuyển dụng này sẽ diễn ra trong thời gian nào

 • Người liên hệ: Nhân viên phụ trách kế hoạch tuyển dụng

 • Số lượng: Số lượng nhân sự cần tuyển được trong kế hoạch này

 • Website tuyển dụng: Thông tin trang web đăng tin tuyển dụng và nhận hồ sơ (nếu có)

 • Địa điểm phỏng vấn: Thông tin địa điểm phỏng vấn (nếu có)

 • Độ ưu tiên: Mức độ ưu tiên của kế hoạch tuyển dụng này

 • Ghi chú: Thêm ghi chú cho kế hoạch tuyển dụng (nếu có)

 • Mô tả: Mô tả thêm thông tin cho kế hoạch tuyển dụng (nếu có)

 • Liên kết: Nhập đường dẫn liên kết (nếu có)

2. Thiết lập quy trình tuyển dụng cho kế hoạch

Trong một kế hoạch tuyển dụng thường trải qua các vòng tuyển dụng để đánh giá ứng viên. Vì vậy, người dùng cần thiết lập các vòng tuyển dụng cho kế hoạch, vòng tuyển dụng sẽ lựa chọn từ Danh mục đã tạo trước đó. Ở giao diện thêm mới kế hoạch tuyển dụng thực hiện thiết lập tại mục Quy trình tuyển dụng

 • Thực hiện lựa chọn Loại vòng tuyển dụng

 • Nhập tên vòng tuyển dụng

 • Gán người phụ trách ở vòng tuyển dụng này

Sau đó chọn dấu (+) để thêm vòng tuyển dụng vào kế hoạch. Thực hiện tương tự để tạo ra các vòng tuyển dụng trong kế hoạch

3. Thiết lập bộ câu hỏi phỏng vấn áp dụng

Phần mềm hỗ trợ thiết lập sẵn bộ câu hỏi phỏng vấn áp dụng cho kế hoạch tuyển dụng để phục vụ quá trình tuyển dụng. Để cấu hình bộ câu hỏi phỏng vấn áp dụng anh/chị thực hiện như sau:

Tại giao diện Thêm mới kế hoạch tuyển dụng -> chọn Bộ câu hỏi phỏng vấn áp dụng

 • Nhập nội dung câu hỏi phỏng vấn

 • Kiểu dữ liệu: chọn kiểu dữ liệu tương ứng cho câu hỏi (tự nhập hay có các phương án để ứng viên lựa chọn)

 • Đáp áp: Điền đáp áp để so sánh trong quá trình phỏng vấn (nếu có)

Nhập đủ thông tin chọn dấu (+) để thêm câu hỏi tuyển dụng

4. Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá áp dụng cho kế hoạch tuyển dụng

Phần mềm hỗ trợ anh/chị thiết lập sẵn bộ tiêu chí dùng để đánh giá ứng viên trong một kế hoạch tuyển dụng. Để thiết lập bộ tiêu chí đánh giá thực hiện như sau:

Ở giao diện Thêm mới kế hoạch tuyển dụng -> chọn Bộ tiêu chí đánh giá áp dụng

 • Tên tiêu chí: Nhập tên tiêu chí đánh giá

 • Kiểu dữ liệu: Kiểu dữ liệu tương ứng với tiêu chí đánh giá

 • Kết quả: Kết quả mong muốn đạt được với tiêu chí này

Nhập đủ thông tin chọn dấu (+) để thêm tiêu chí vào kế hoạch

Nhập xong các trường thông tin -> chọn Lưu để hoàn thiện việc thiết lập một kế hoạch tuyển dụng

Last updated