Hướng dẫn theo dõi nhân viên chấm công sai nhận dạng

1. Xem trực tiếp từ bảng chấm công

Bước 1: Chọn HRM → chọn Bảng chấm công

Bước 2: Chọn vào ngày cần xem vượt khoảng cách

Bước 3: Chọn Chấm công để xem hình ảnh mà nhân viên đã chấm công sai

Hình ảnh sai sẽ bị tô đỏ

2. Xem từ giám sát chấm công

Bước 1: Chọn HRM → chọn Giám sát chấm công

Bước 2: Chọn Sai khuôn mặt để theo dõi các nhân viên chấm công vượt khoảng cách

Last updated